Een vernieuwende manier van samenwerken

Een vernieuwende manier van samenwerken

Geplaatst op: 26 jun 2019
Categorie: Nieuws

Improve360 staat voor een vernieuwende manier van samenwerken, die breed inzetbaar is in verschillende sectoren. In deze blog vertellen we graag het verhaal wat deze vernieuwende manier van samenwerken zou kunnen betekenen voor de zorg & welzijnssector.

Waar draait de zorg om?

Wanneer we met elkaar de zorg & welzijnssector helemaal afpellen en zoeken naar waar het in de zorg om gaat, kunnen we zeggen dat het begint bij de mens en zijn – al dan niet tijdelijke – behoefte aan ondersteuning of zorg. De man, vrouw of het kind die een vorm van hulp, zorg of ondersteuning nodig heeft. De mens die het betreft, is dus het vertrekpunt voor het leveren van zorg. Hij staat met zijn vraag centraal. Om de vraag van de mens goed te kunnen begrijpen is het van belang om te ontdekken wie deze persoon is, wat hij heeft meegemaakt, wat voor hem belangrijk is en wat hij graag wil. Het gaat er dus om de mens volledig in zijn gehele context en perspectief te zien. Van hieruit kunnen we op zoek gaan naar hoe we zijn vraag en perspectief zo goed mogelijk kunnen beantwoorden.

Wie zijn er bij de zorg betrokken?

Het beantwoorden van de zorgvraag kunnen we niet alleen, daar zijn verschillende mensen bij betrokken. Zo zijn er mensen die bedenken wat er nodig is om de vraag te beantwoorden, mensen die daadwerkelijk aan de slag gaan met de mens die het betreft, mensen die zorgen dat de (financiële) middelen er zijn, mensen die daar omheen staan om alles te faciliteren en organiseren en mensen die de taak hebben om toezicht te houden op het geheel. Dit is een zeer diverse groep betrokkenen. Daarnaast hebben we wet- en regelgeving waartoe alle betrokkenen zich moeten verhouden.

Het kan er op lijken dat al deze betrokkenen en de wet- en regelgeving niet altijd op een lijn liggen. Dat maakt samenwerking rondom de mens die het betreft in de praktijk soms best tot een uitdaging. Wanneer we echter samen stelselmatig redeneren vanuit de vraag en het perspectief van de mens die het betreft hebben we een gemeenschappelijk vertrekpunt. Deze vraag en dit perspectief kunnen we vervolgens afzetten tegen een helder gedefinieerd gemeenschappelijk kader, dat gevormd wordt door onze gedeelde missie en visie, ons gemeenschappelijk doel en de wet- en regelgeving. Als we dit tegen elkaar afzetten, wordt helder wat werkelijk gedaan, of juist gelaten, mag worden, welke bijdrage ervan uit eenieder gewenst is, wie er betrokken moeten worden/zijn, welke middelen en materialen er nodig zijn, wat dit betekent in het vierkant van geld en hoe we dit met elkaar slim kunnen organiseren.

Iedereen staat als het ware op een speelveld. Je kunt de verschillende betrokkenen zien als spelers en de gedeelde missie, het doel en de geldende wet- en regelgeving als het kader/de lijnen waarbinnen het spel zich afspeelt. Het doel van het spel is om de mens zo goed mogelijk te helpen met zijn specifieke vraag en perspectief. Door met elkaar de kaders (speellijnen van het speelveld) te bepalen, te bepalen wie er onderdeel zijn van het spel en waar je het met elkaar voor doet, maak je helder voor alle spelers hoe ze zich tot de mens en tot elkaar verhouden. Door deze benadering komen wet- en regelgeving als vanzelfsprekend ook in het kloppende perspectief te staan – ondersteunend, als vangnet – maar volledig in lijn met de vraag en het perspectief van de mens die het betreft. Wanneer deze duidelijkheid er is, zijn de randvoorwaarden aanwezig om met elkaar de kwalitatieve zorg te leveren die vanuit de mens gevraagd wordt.

Hoe organiseren we dit met elkaar?

Wanneer je zorg of ondersteuning op deze manier organiseert, ontstaat er een vernieuwende manier van samenwerken. De mens blijft steeds als ankerpunt in beeld. Om de mens steeds het vertrekpunt te laten zijn op het speelveld, is deze vorm van samenwerken gestoeld op vier kernwaarden, namelijk: veiligheid, transparantie, samenhang en verbinding.

Met veiligheid gaan we uit van een basis van gelijkwaardigheid, erbij horen, meedoen voor iedereen, binnen het gemeenschappelijke kader, ieder levert zijn bijdrage vanuit de eigen rol met de daarbij passende verantwoordelijkheden.

Vanuit deze veiligheid kunnen we elkaar uitnodigen om open te laten zien wat we doen, wat we lastig vinden en wat we graag zouden willen. Zo kunnen we (h)erkennen wat er is en dit volledig op waarde schatten, zonder oordeel. Deze twee kernwaarden zijn een voorwaarde voor samenhang en verbinding.

Samenhang betekent in deze context dat er tussen alles wat er al is en datgene waar we naartoe onderweg zijn samenhang kan ontstaan.

Vanuit verbinding kunnen we de cirkel weer rond maken naar de veiligheid. Door de verbinding met elkaar ontstaat meer veiligheid om continu te verbeteren.

En dan?

Wanneer je vanuit de vier kernwaarden en het gezamenlijke speelveld met elkaar samenwerkt en weet voor wie je je met elkaar inzet, dan kun je vanuit verbinding de zorg leveren die passend is, die de mens verder helpt, die zo licht mogelijk georganiseerd is en die niet meer kost dan nodig is.

Improve360

Deze kernwaarden en dit speelveld zijn gebaseerd op en onderdeel van de vernieuwende manier van samenwerken waar Improve360 voor staat. Deze vorm van samenwerken, met de bijbehorende hulpmiddelen, is ontwikkeld als aangrijpingspunt om steeds vanuit de vraag en het perspectief van de mens te werken. Zo weten alle betrokkenen zeker dat ze binnen hetzelfde kader optimale bewegingsruimte hebben en dat iedereen zich daartoe verhoudt. Hierdoor kun je organisch bewegen, het spel optimaal beoefenen en vanuit jouw kracht en verantwoordelijkheid je bijdrage leveren. Hierin wordt je gezekerd door vragen en reflectie, die ook de geldende wet- en regelgeving in acht nemen. Op deze manier weet je als speler zeker dat de basis op orde is. Zo kun je met elkaar telkens weer de mens als vertrekpunt nemen in alles wat je doet.

Improve360 doet dit vanuit de overtuiging dat er geen grote investering en geen grote verandering nodig is om deze beweging in gang te zetten. Door consistent te kijken naar de vraag en het perspectief van de mens die het betreft, dit af te zetten tegen het gemeenschappelijke kader met de betrokken spelers vanuit veiligheid, transparantie, samenhang en verbinding, kom je in de opwaartse verbeterspiraal.


Word je enthousiast van ons verhaal en wil je er meer over weten, neem dan contact met ons op, via het contactformulier van onze website.

Andere interessante nieuwsberichten: