iStock-636650554.jpg beeldverrekijker.jpg

Samen-werken met stevig houvast

Samenwerken kan anders en beter. Maar hoe anders eigenlijk? Hoe zorgen we ervoor dat - binnen de verschillende vormen van samenwerking en de wijze van organiseren - de méns echt centraal komt te staan?
Improve360 staat aan de basis van dit vraagstuk. Met het 360Speelveld programma helpen wij organisaties
om de gewenste verandering concreet vorm te geven. Hoe dat werkt? We leggen het graag uit!


Waarom heten we Improve360?

Omdat we één compleet programma bieden dat alle beoogde kernwaarden en uitgangspunten samenbrengt in een logische ordening. Hierdoor ontstaat er een overzichtelijk geheel die heel toepasbaar is in de dagelijkse praktijk. We willen graag waarde toevoegen door de weg naar een nieuw gezamenlijk vertrekpunt te faciliteren.
We nodigen hiervoor alle betrokkenen uit om het gezamenlijke speelveld helder in kaart te brengen: allen die een rol vervullen op het speelveld doen mee. Hierdoor wordt focus aangebracht en is én blijft navolgbaar of dit leidt tot het beoogde gezamenlijke doel.
De winst? Een continu lerend geheel. Waarom we dit doen? Omdat we geloven in continu leren, waarbij kwaliteitsborging- én toetsing op een natuurlijke manier leiden tot meer focus op de vraag van de mens om wie het gaat.

Wat we doen

De Basis op Orde in 4 stappen

Het is algemeen bekend dat iedere organisatie - en ieder samenwerkingsverband van organisaties, in welke vorm dan ook - aan steeds meer regels en eisen moet voldoen. Hoewel deze kwaliteitseisen ingesteld zijn om de zorg binnen organisaties te verbeteren, hebben ze soms een averechts effect. Medewerkers zijn veel tijd kwijt aan papierwerk en daardoor blijft er minder tijd over voor de mensen om wie het gaat. En dat terwijl we júist met elkaar vinden dat de mens centraal zou moeten staan. We zijn er van overtuigd dat dit anders moet, maar weten soms niet hoe het anders kán. Improve360 wil daarin een rol van betekenis spelen. Wij hebben een manier ontwikkeld waarop jouw organisatie of samenwerkingsverband op een eenvoudige wijze aan alle kwaliteitseisen kan voldoen en tegelijkertijd de mens centraal kan blijven stellen.

360Speelveld: Hoe werkt het?

Aan de hand van 2 x 4 stappen begeleiden we jouw organisatie naar een gezond speelveld waarbij de mens centraal staat en de kwaliteit geborgd en transparant is. De eerste focus richten wij op de Basis op Orde als belangrijke randvoorwaarde om de volgende 4 stappen te zetten richting een continu lerende organisatie.

We maken graag kennis met jou en met je organisatie. We willen samen ontdekken of jullie drijfveer, motivatie en visie matcht met alle betrokkenen binnen de organisatie. We geloven dat dit belangrijk is om met elkaar vanuit deze verbinding in een veilige omgeving samen op weg te gaan.

Deze stap doorloop je per team wanneer een organisatie uit meerdere teams of eenheden bestaat. De verschillende teams of eenheden gaan door middel van sleutelfiguren (die een dwarsdoorsnede vertegenwoordigen van de organisatie) ook met elkaar aan de slag.

Tijd om aan de slag te gaan vanuit de stand van zaken binnen jullie organisatie. Uiteraard ondersteunen wij hierbij met een online portaal met jullie speelveld en vragenlijsten met stellingen. De vragenlijsten werken als een reminder, hierdoor ontstaat een nauwkeurig beeld wat er op orde is binnen jullie organisatie en wat er nodig is om de 'basis op orde' te krijgen of te houden.

Deze stap doorloop je per team wanneer een organisatie uit meerdere teams of eenheden bestaat. De verschillende teams of eenheden gaan door middel van sleutelfiguren (die een dwarsdoorsnede vertegenwoordigen van de organisatie) ook met elkaar aan de slag.

Nu we een duidelijk antwoord hebben op de vraag wat er goed gaat en waar het beter kan, kunnen we tot actie overgaan. Voor ieder verbeterpunt maken we een ‘actie’ aan. Zo zetten we samen de eerste constructieve stappen, voor de start van de verbetercyclus.

Zijn alle acties uitgevoerd? Zijn alle vragen in de vragenlijsten met 'ja' beantwoord?
Dan kan er een afspraak gemaakt worden voor een toetsingsbezoek. De toetser stelt dan - als het goed is - vast dat de basis op orde is. Wanneer de basis op orde is ontvangt de organisatie een Improve360 certificaat en wordt je organisatie toegevoegd aan ons register.

Het Improve360 certificaat bevat:

  • De beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001;
  • De beoordeling van de branche specifieke (veld)normen;
  • Een beoordeling in hoeverre de vraag en het perspectief van de mens consequent het uitgangspunt is;
  • Een beoordeling in hoeverre alle betrokkenen een bijdrage leveren aan het speelveld rondom de mens; hierbij wordt al het bovenstaande afgezet tegen het specifieke toetsingskader van de eigen context, zoals vastgelegd in het eigen speelveld.

Jaarcyclisch verbeteren op basis van een continue dialoog

Als de Basis op Orde is dan is het fundament gelegd om van start te kunnen gaan met de 360 graden feedback van alle betrokkenen. Alle betrokkenen krijgen periodiek een uitnodiging om korte vragenlijst met stellingen in te vullen. De stellingen zijn volledig passend bij de rol die een persoon vervult binnen het speelveld. Iedereen geeft input en zet hier acties op in, zodat verbetering concreet is en blijft.

Het speelveld van de organisatie ligt vast. De basis van de organisatie is op orde.
Tijd om focus aan te brengen vanuit de vraag en perspectief van de mensen die het betreft.
De persoonlijke speelvelden van die mensen worden hiervoor gevuld. Daarna vullen de sleutelfiguren hun eigen speelveld om hun rol en bijdrage in het geheel vast te leggen.

In een begeleide sessie met alle betrokkenen per team of onderdeel, worden de speelvelden van de mensen die het betreft en de sleutelfiguren afgezet tegen het speelveld van de organisatie. Op basis hiervan vindt herijking van het organisatie speelveld plaats en is de basis gelegd om op weg te gaan naar continu verbeteren.

Alle betrokkenen worden uitgenodigd op het speelveld waar zij een rol vervullen. Zij leveren allen input door periodiek korte vragenlijsten met stellingen in te vullen. Uitkomsten hiervan nodigen uit tot de dialoog tussen alle mensen op het speelveld.

In de jaarlijkse toetsing kijken we vooral naar de mate waarin opvolging wordt gegeven aan de uitkomsten. Is de organisatie gericht op het zetten van een volgende constructieve stap naar verbetering binnen alle onderdelen van de organisatie.

De voordelen van het 360Speelveld

Het 360Speelveld biedt:

  1. Gericht op de mens en het vergroten van zijn/haar autonomie
  2. Kwaliteitsverbetering door continue dialoog
  3. Significante vergroting van de betrokkenheid van alle belanghebbenden

Improve 360 gaat voor een duurzame samenwerking. Door het faciliteren van een online omgeving wordt er op een simpele manier vastgelegd wat nodig is. Gedurende het jaar is er contact om ervoor te zorgen dat een organisatie leert en verder komt.

Voor wie en met wie

Samenwerken

Samenwerken kan anders, dan vinden wij ook. Door een nieuwe manier van samenwerken, richten we de gezamenlijke focus op de vraag van de mens om wie het gaat. Het 360Speelveld maakt deze manier van samenwerking concreet. Op zo’n manier dat samenhang en verbinding een logisch resultaat is en geen doel op zich. We nodigen je uit om samen met ons op weg te gaan!

Het 360Speelveld programma is ontwikkeld voor verschillende soorten organisaties. Op dit moment hebben we toepassingen van het 360Speelveld voor organisaties die gelieerd zijn aan de sector ‘Zorg en Welzijn’, voor onderwijsinstellingen en voor organisaties die zakelijke dienstverlening bieden.

Voor de sector 'Zorg en Welzijn' is het 360Speelveld programma is op maat gemaakt voor kinderopvang, jeugdzorg, voor alle mogelijke zorg of ondersteuning aan volwassenen, tot ouderenzorg. Ambulant, residentieel of in kleinschalige vorm.

Wij zorgen ervoor dat het 360Speelveld programma compatibel blijft met de meest recente ISO-normering. Improve360 is als keurmerk opgenomen in de lijst met erkende keurmerken door het Zorginstituut.
Om aan te tonen dat ons product betrouwbaar is en de verwachtingen van onze klanten waarmaakt, worden wij jaarlijks door Lloyd’s Register gemonitord en getoetst. Zo geven wij onze klanten maximale betrouwbaarheid, transparantie en zekerheid!

In het register staan alle organisaties die het improve360 certificaat behaald hebben Hiermee tonen ze aan dat de complete organisatie voldoet aan de normering van het Improve360 programma.Nieuws

Al het nieuws bekijken

Contact

Je kunt met ons meedoen als organisatie, zzp’er of netwerkpartner. Als organisatie kunnen we samen op zoek gaan naar hoe jij de mens centraal kunt stellen en je organisatie passend kunt ordenen. Als zzp’er kun je je bij ons laten certificeren, zodat je organisatie vanuit deze nieuwe manier van samenwerken kunt ondersteunen. Als netwerkpartner kun je je bij ons laten certificeren en deelnemen in onze ‘etalage’ van professionals die op deze nieuwe manier willen samenwerken en daaraan willen bijdragen vanuit hun eigen expertise. Kijk voor de tarieven hier

Word je enthousiast van ons verhaal en wil je er meer over weten, neem dan contact met ons op, via het onderstaande formulier.

Gegevens

Spoorlaan 69
8071 BV Nunspeet


088 - KWALITEIT/ 088 - 5925483
info@improve360.nl

Contactformulier