Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden gelden voor ieder lidmaatschap, abonnement en/ of overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offerte

2.1 Improve360 is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief reiskosten tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst/ lidmaatschap

3.1 Improve360 en haar samenwerkingspartners binnen het Improve360 netwerk, zullen de overeenkomst en/ of lidmaatschap naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst/ lidmaatschap dit vereist, heeft Improve360 het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door 1 of meerdere samenwerkingspartners binnen het Improve360 netwerk.

3.3 De klant/ het lid draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Improve360 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant/ het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst/ lidmaatschap, tijdig aan Improve360 worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst/ lidmaatschap benodigde gegevens niet tijdig aan Improve360 zijn verstrekt, heeft Improve360 het recht de uitvoering van de overeenkomst/ lidmaatschap op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant/ het lid in rekening te brengen.

3.4 Improve360 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Improve360 is uitgegaan van door de klant/ het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheden of onvolledigheid voor Improve360 kenbaar behoorden te zijn.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst/ lidmaatschap

4.1 De overeenkomst/ het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst/ lidmaatschap

5.1 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst/ lidmaatschap financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Improve360 de klant/ het lid hierover tevoren inlichten.

5.2 In afwijking van lid 1 zal Improve360 geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Improve360 kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Uitbesteding/ de netwerkorganisatie

6.1 Improve360 levert een digitaal platform en/ of diensten die uitgevoerd worden door samenwerkingspartners binnen het Improve360 netwerk. De kwaliteit van alle samenwerkingspartners binnen het Improve360 netwerk is geborgd in een persoonlijke certificering. Improve360 accepteert geen claims en andere verantwoordelijkheden en/of aansprakelijkheden dan welke deze samenwerkingspartners hebben jegens Improve360.

Artikel 7.     Uitvoering, onderhoud en borging dienstverlening

7.1    Improve360 zal zich naar beste kunnen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren. Alle Producten en diensten van Improve360 worden geleverd op basis van een inspanningsverbintenis.

7.2    Improve360 aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot door of namens een derde op een door Improve360 in stand gehouden website of platform geplaatste materiaal, informatie of doorgevoerde wijziging.

7.3    Improve360 is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het portaal (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud, voor de noodzakelijk door Improve360 te verrichten Updates of met het oog op de veiligheid, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de samenwerkingspartner of klant ontstaat. Improve360 zal zich redelijkerwijs inspannen om overlast voor betrokkenen zoveel mogelijk te voorkomen.

7.4    Improve360 is niet verplicht om de broncode van de Programmatuur en de bij de ontwikkeling van de Programmatuur gemaakte technische documentatie aan de samenwerkingspartners en klanten ter beschikking te stellen.

7.5 Indien er sprake is van een (on) voorziene situatie dat Improve360 om welke reden dan ook ophoudt te bestaan, dan is de functionaliteit van de portalen en alle hierin opgeslagen informatie en documenten geborgd. Voor alle samenwerkingspartners en klanten geldt dat zij zich in voorkomende situatie tot UWKM kunnen wenden. Met UWKM kunnen individuele afspraken gemaakt worden om de hosting van het betreffende portaal te blijven voortzetten, dan wel over te dragen aan een hostingpartij naar keuze. De doorontwikkeling vanuit Improve360 stopt op dat moment, maar de functionaliteit zoals deze op dat moment is kan gecontinueerd worden.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst/ lidmaatschap van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

8.1 Improve360 behoudt altijd de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

8.2 Alle door Improve360 verstrekte stukken en tools, zoals software, adviezen, rapporten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant/ het lid en mogen niet door deze zonder voorafgaande toestemming van Improve360 worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

8.3 Improve360 behoudt zich tevens het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. De verzamelde data vanuit de 360-graden-feedback wordt door Improve360 - geheel geanonimiseerd en op geen enkele wijze herleidbaar naar een persoon of organisatie - gebruikt voor overstijgende benchmark doeleinden voor een specifieke sector. Deze informatie gebruikt Improve360 voor de overstijgende kwaliteitsborging van het Improve360-Model.

Artikel 9. Opzegging

9.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst voor onbepaalde tijd jaarlijks opzeggen, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

9.2 Een overeenkomst die gesloten is voor bepaalde tijd, kan niet tussentijds worden beëindigd.

9.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft Improve360 naast vergoeding van de gemaakte kosten ook recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds geleverde dienstverlening en werkzaamheden en gedane (voor) investeringen op verzoek van de klant/ het lid.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

10.1 De vorderingen van Improve360 op de klant/ het lid zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: 1. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Improve360 ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant/ het lid niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, 2. indien Improve360 de klant/ het lid bij het sluiten van de overeenkomst/ lidmaatschap gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

10.2 In de hierboven genoemde gevallen is Improve360 bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst/ het lidmaatschap te beëindigen, een en ander onverminderd het recht van Improve360 om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken en klachttermijnen

11.1 Klachten over de tool en/of verrichte dienstverlening dienen door de klant/ het lid binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende ingebruikname van het portaal en/ of dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan Improve360.

11.2 Indien een klacht gegrond is zal Improve360 de niet werkende onderdelen in het portaal en/of de dienstverlening alsnog zo spoedig mogelijk verrichten zoals overeengekomen. Dit betreft niet de uitvoering van ' aanvullende (technische) aanpassingen en wensen binnen het portaal, die bij het afsluiten van de overeenkomst/ het lidmaatschap nog niet functioneel waren.

11.3 Bij aanhoudende klachten dient de klant/ het lid Improve360 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Improve360 zal dan binnen een af te spreken, redelijke termijn een oplossing bieden voor de ontstane situatie, in lijn met de gesloten overeenkomst/ het lidmaatschap.

Artikel 12. Honorarium

12.1 Alle gehanteerde prijzen zijn vastgesteld in lijn met de aard en omvang van de ingebruikname van functionaliteiten in het portaal en de aard en omvang van de geleverde diensten. De prijzen zijn gestaffeld opgebouwd en zijn exclusief BTW, reisuren en reis- en verblijfskosten.

12.2 Eventuele maatwerk kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren en reis- en verblijfskosten.

12.3 Het lidmaatschap/ aanvullende abonnementen wordt jaarlijks vooraf in rekening gebracht middels een SEPA machtiging. Desgewenst kan tegen een reële meerprijs het lidmaatschap/ aanvullende abonnementen in maandelijkse termijnen worden voldaan.

12.4 De hoogte van de abonnementen voor aanvullende functionaliteiten in het digitale portaal (Individuele dynamische plannen/ dossiers) wordt jaarlijks vastgesteld op basis van feitelijke afgenomen aantallen. Hierover vind 1x per jaar - na het verstrijken van het jaarabonnement - een eindafrekening plaats.

12.5 Diensten en producten die eenmalig - dan wel voor een korte periode worden afgenomen - worden bij levering in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u een separate factuur.

Artikel 13. Betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de klant in verzuim. De klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van drie procent per maand.

13.2 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.3 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Gemaakte kosten

14.1 Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer verplichtingen, dan komen alle redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de klant.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Indien bij de uitvoering van de dienstverlening zich onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) voordoet die tot aansprakelijkheid voor Improve360 leidt, zal iedere aansprakelijkheid van Improve360 beperkt zijn tot maximaal één maal de waarde van het door Improve360 bij de klant in rekening gebrachte honorarium ter zake van de betreffende dienst of product, met een maximum van € 25.000,00.

15.2 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van een jaar na de dag waarop de klant bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van Improve360 voor die schade.

15.3 Improve360 is slechts aansprakelijk voor zover de klant schade lijdt die rechtstreeks is toe te rekenen aan het verwijtbaar niet nakomen van de overeenkomst door Improve360 en er sprake is van opzet en grove schuld aan de zijde van Improve360 en klant bovendien geen eigen schuld heeft aan het betreffende voorval.

15.4 De klant vrijwaart Improve360 tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Improve360 ten behoeve van klant geleverd product of dienst, alsmede tegen de kosten van een gerechtelijke procedure samenhangend met een eventuele vordering.

15.5 De klant vrijwaart Improve360 van (schade)claims met betrekking tot IE-rechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de dienstverlening worden gebruikt.

15.6 In geen geval zal Improve360 aansprakelijk zijn voor indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, omzetderving.

15.7 Improve360 aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van doch niet beperkt tot: 1. door of namens de klant verrichte aanpassingen en/of wijzigingen van (producten of diensten die voortvloeien uit) het werk, 2. gebrekkige medewerking, materialen en/of onjuiste of incomplete informatie verstrekt door de klant, 3. conflicterende IE-rechten van derden op de geleverde dienstverlening en/of inbreuk op patenten en/of industriële geheimen, 4. fouten of tekortkomingen in de dienstverlening indien de klant zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt, 5. overmacht. Hieronder wordt, naast hetgeen hieromtrent in de wet en de jurisprudentie is bepaald, mede verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Improve360 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Improve360 niet in staat is de verplichtingen na te komen, zoals overmacht van toeleveranciers van Improve360, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoringen, storingen van computernetwerk of telecomfaciliteiten, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen etc.

15.8 Elke mogelijkheid van beroep op aansprakelijkheid door de klant vervalt binnen één jaar na voltooiing van de dienstverlening.

15.9 De beperkingen en uitsluitingen uiteengezet in de voorgaande leden van dit artikel zijn slechts van toepassing voor zover toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Improve360 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Improve360 niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beiden partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

16.2 Indien Improve360 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Improve360 gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Publiciteit en promotie

17.1 Improve360 heeft met inachtneming van de belangen van de klant de vrijheid om (het resultaat van) de dienstverlening te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 18. Toepasselijk recht

18.1 Op elke overeenkomst tussen Improve360 en de klant/ het lid is Nederlands recht van toepassing.